1. Lehet-e, hogy jelentkezésemet ma beadom, mint grafikus, de végül az üzleti tervet rendezvényszervezésre készítem?

Igen, bátorítjuk is a jelentkezőket, hogy a tevékenységeket teljes körűen gondolják át és ha az azzal kapcsolatos engedélykötelezettségnek, végzettségi, képzettségi előírásoknak megfelelnek, aszerint rögzítsenek tevékenységi köröket az üzleti tervükben.

2. Lehetek-e nappali tagozatos hallgató a pályázat megnyerése után?

A projekt 12 hónapos időszaka alatt és az 1 éves fenntartási időszak alatt nem, azt követően igen.

4. Átvehetek-e működő céget?

Nem, kizárólag új vállalkozás indítására irányul a támogatási lehetőség, és a vállalkozásindítási költségek finanszírozására van lehetősg, uniós társfinanszírozással.

7. 8 órás KATA melletti foglalkoztatási jogviszony lehetséges – e – munkaszerződés, megbízási szerződés ? Főállás mellett végezhető vállalkozási tevékenység, illetve erre a vállalkozói tevékenységre választható-e KATA adózási forma?

Válasz :

A program második komponensének keretéből igényelhető 4 573 800 FT összegű támogatási összeg a 8 órás napi munkaviszonyhoz tartozó, az Üzleti terv pénzforgalmi tervébe havonta betervezendő 272 250 Ft bérköltség alapján épül fel a forrásoldalon és a később benyújtható támogatási kérelemben.

A napi nyolc órás munkaviszonytól alacsonyabb volumenben történő munkaviszony esetén arányosan tervezhető a bérköltség és arányosan kevesebb támogatási összeg igényelhető.

Részletes tájékoztató a KATA adózás szabályairól az alábbiakban érhető el:

https://www.nav.gov.hu/nav/ado/kata/Tajekoztato_a_kisadoz20181227.html?query=kata

 

Igen, lehetséges, más munkáltatónál munkaszerződést, megbízási szerződést kötni az alábbi feltételekkel.

  1. évi CXLVII. törvény 2. §. 8.a) főállású kisadózó: a kisadózó, kivéve azt a kisadózót, aki a tárgyhó egészében megfelel az alábbi feltételek bármelyikének:

a) legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, azzal, hogy a heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani

b) a társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül,

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek minősül,

d) a kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján más államban biztosítottnak minősül,

e) olyan magánszemély, aki 2011. december 31-én – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján megállapított – I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 32-33. §-a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül,

f) rokkantsági ellátásban részesül és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50 százalékos vagy kisebb mértékű,

g) a kisadózó vállalkozáson kívül más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak vagy társas vállalkozónak minősül, ideértve más kisadózó vállalkozásban fennálló főállású kisadózó jogállást is,

h)a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban áll,

i)a nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat, vagy az előzőekben nem említett államokban folytat ez előbbieknek megfelelő tanulmányokat, azzal, hogy 25. éves életévének betöltéséig ide tartozik a tanulmányait szüneteltető kisadózó is;

 

A fenti jogszabályi feltételek bármelyikének teljesülése azt jelenti, hogy az egyén nem minősül főállású, azaz 8 órás KATA vállalkozónak.

 

Amennyiben azonban valaki főállású KATA vállalkozóként tevékenykedik, nem dolgozhat emellett más munkáltatónál napi 8 órás munkaviszonyban.

 

Ezzel párhuzamosan amennyiben valaki főállásban munkaviszonyban dolgozik egy munkáltatónál, végezhet vállalkozói tevékenységet akár KATA adózási formában is, azonban ez esetben a vállalkozói tevékenysége nem lehet teljes munkaidős, azaz 8 órás.

8. 8 órás KATA melletti nappali tagozatos felsőfokú hallgatói jogviszony lehetséges-e?

Nappali tagozatos felsőfokú hallgatói jogviszony mellett végezhető-e főállású vállalkozási tevékenység, illetve erre a vállalkozói tevékenységre választható-e KATA adózási forma:

Válasz:

Nem végezhető, az alábbi adóhatósági tájékoztatóra figyelemmel.

Részletes tájékoztató a KATA adózás szabályairól az alábbiakban érhető el:

https://www.nav.gov.hu/nav/ado/kata/Tajekoztato_a_foallas20181207.html?query=fels%C5%91oktat%C3%A1s

9. KATA melletti GYES, GYED jár-e? GYES és GYED mellett végezhető-e vállalkozási tevékenység, illetve hogyan érvényesülnek a KATA szabályai?

Válasz:

A Pályázati feltételek teljesülése mellett végezhető vállalkozási tevékenység azzal, hogy a GYES, GYED ideje alatt a tételes adót a kisadózónak nem kell megfizetnie.

Részletes tájékoztató a KATA adózás szabályairól az alábbiakban érhető el:

https://www.nav.gov.hu/nav/ado/kata/Tajekoztato_a_kisadoz20181227.html?query=kata

„10. A pályázati anyagomban található vállalkozási tevékenység elsődlegesen nyílászáró forgalmazás és a hozzá tartozó árnyékolástechnika gyártásáról szólt, időközben ha módosítani szeretném a tevékenységet, mégpedig Horvátországi kempingben lakókocsi (használt) bérbeadásra, szezonálisan is belefér a vállalkozni érdemes pályázatban”

Válasz:

A projekt megvalósítási helye Magyarországon található település lehet.

GINOP- 5.1.10- 18 Pályázati felhívás 3.4.1.1  fejezete szerint:

  1. bc) Nem támogatható az a projekt, amelynek keretében a támogatást igénylő a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni.

11. Ha az Észak-Magyarországi képzési helyszínen vett részt egy pályázó, de közben Dél-Dunántúlon szeretne vállalkozási székhelyet létesíteni, annak van e valami akadálya?
MÁK-kal történő többszöri egyeztetés során azt az információt kaptam, hogy ennek nincs akadálya. Az előzetes ÜT-t mégis kifogásolták, hogy csak Észak-Magyarországi székhelyet lehet létesíteni.

A régiós felkészítő szervezetek, így az MVA Konzorciumai is a beérkezett egyéni üzleti terveket az ITM szakpolitikai főosztálya által jóváhagyott országosan egységes bírálati módszertan szerint független szakértőkkel bíráltatja, ellenőrizteti. Ezen módszertan bírálati lapjának jogosultsági feltételei rovatrészének legelső, „igen-nem” válasszal értékelendő kritériuma:

„A vállalkozás tervezett székhelye a megfelelő régióban van-e? (Vállalkozás bemutatása munkalap)”

A fentiek értelmében, így, a bírálat során a régiós felkészítő szervezeteknek vizsgálniuk szükséges azt, hogy a létrehozni tervezett vállalkozás székhelyeként mit jelöl meg a programban résztvevő jelentkező.

A fentiek értelmében az üzleti tervben feltüntetett székhely megjelölése az MVA Konzorciumainak felkészítéseinél, az üzleti tervekben, a vállalkozás bemutatása munkalapon – szigorúbb értelmezést követve – az adott, felkészítést biztosító régióban lévő település kell hogy legyen, ahhoz, hogy jóváhagyható legyen az üzleti terv.

Felhívjuk azonban a tisztelt jelentkezők figyelmét, hogy az üzleti terv jóváhagyása után minden ellenőrzési folyamat a MÁK hatáskörébe tartozik, mely ellenőrzési pontok értelmében van átjárhatóság a kevésbé fejlett régiók között. Tehát ha a jelentkező az üzleti tervének jóváhagyását követően a vállalkozásának székhelyét más – kevésbé fejlett – régiós településre szeretné bejegyeztetni a létrehozáskor, ezt megteheti.

MÁK GYIK 2., 3. kérdés válasza. http://www.allamkincstar.gov.hu/files/GINOP/vvt/GYIK_GINOP_VVT_IH%20kieg%C3%A9sz%C3%ADtett_20200217.pdf


Kérdezzen!

Send Message